سه شنبه, 29 مرداد 1398

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

          

اعتبارات اسنادی چیست ؟

 


اعتبار اسنادی تعهدی است غیر قابل برگشت که بانک گشاینده اعتبار آن را تضمین تا در سر رسید معین طبق شرایط اعتبار اسنادحمل مورد نیازی را که متقاضی اعتبار تقاضا کرده و مطالبات ذی نفع اعتبار را از طریق بانکهای خود بپردازد .

طرف های ذیمدخل در اعتبار اسنادی عبارتند از :

1 - خریدار

2 - فروشنده

3 - بانک گشایش کننده

4 - بانک ابلاغ کننده

5 - بانک معامله کننده

6 - بانک پوشش دهنده

 

انواع اعتبارات اسنادی عبارتند از :

1 - اعتبار اسنادی دیداری - که متداول ترین نوع گشایش اعتبار اسنادی است که از طریق سیستم بانک کشور با ارز آزاد طبق موافقت وزارت بازرگانی و ارائه ثبت سفارش کالا نزد یکی از انکهای کشور به وجود می آید .

2 - اعتبار اسنادی مدت دار - در این نوع از اعتبار که نام آن نیز تا حدودی تعریف آنرا مشخص می کند مقید به زمان می باشد در این اعتبار شرط اول توافق خریدار و فروشنده برای عقد قرارداد و فروش بر اساس ارسال پروفرم از سوی فروشنده برای خریدار و درج شرط پرداخت 180 روزه یا بیشتر تا یک سال در پروفرم است . در اینگونه اعتبارات مشتری باید دارای اهلیت اعتباری خوبی باشد .

3 - اعتبارات اسنادی ریفاینانس  - ماهیت این اعتبار دیداری است و فروشنده باید پروفرم دیداری را برای خریدار ارسال کند . پس از معامله اسناد ، فروشنده وجه اعتبار را نقداً دریافت می کند . بنا براین قطع نظر از اینکه هنگام افتتاح یک اعتبار ریفاینانس پروفرم باید دیداری باشد ، در متن l/c  باید حتماً قرارداد منعقده با بانکی که اعتبار آن گشایش شده قید شود و سپس به بانک کارگزار اعلام گردد .

4 - اعتبار اسنادی وارداتی - در این نوع اعتبار برای ورود کالا پس از مکاتبه با فروشنده و رسیده به توافق نهایی که منجر به ارسال پروفرم از سوی فروشنده می شود با مراجعه به بانک خود اخذ مجوزهای لازم طبق قوانین رسمی کشور اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی می شود .

5 - اعتبار اسنادی صادراتی - در این نوع خریدار در کشور خود به بانک طرف حساب خود مراحعه و طبق توافق نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی اقدام می کند .

6 - اعتبار اسنادی برگشت پذیر - در این نوع در هر زمان می توان از طرف خریدار فسخ یا تغییری در آن حاصل گردد بدون آنکه فروشنده موافقت خود را اعلام نماید .

7 - اعتبار اسناد برگشت پذیر - در این نوع اعتبار هر نوع تغییر موکول به موافقت در فعالیت فروشنده است .

از دیگر انواع اعتبارات که صرفاً به عناوین آن اشاره می شود  عبارتند از :

اعتبار اسنادی تأئید شده - اعتبار اسنادی تأئید نشده - اعتبار اسناد اصلی - اعتبار اسناد فرعی - اعتبار اسنادی قابل انتقال - اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال - اعتبار اسناد اتکایی - اعتبار اسنادی قرمز - اعتبار اسنادی گردان - اعتبار اسنادی یوزانس

 

 

 

 

منبع : گام به گام با اعتبارات اسنادی - آقای مسعود علیزاده

          

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.