جمعه, 01 شهریور 1398

 

 


 
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات نعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

   

 

ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

 

ثبت اختراع  معمولاً در شرکت های تجاری که تولید کننده قطعات صنعتی و یا دستگاه ها هستند وجود دارد . زیرا اینگونه شرکت ها به مرور زمان و بر اثر انجام پروژه های واگذار شده به آنان به تجربیات گران سنگی دست می یابند که حاصل تلفیق علم و عمل است . امروزه شرکتهای موفق ایرانی اقدام یه ساخت قطعات و یا دستگاههایی می نمایند که در سالیان گذشته مجبور بودند از نمونه خارجی آن استفاده کنند . حال چنانچه شرکتی مبادرت به ساخت دستگاهی نوین از جهت فناوری و تکنولوژی بنماید ، چگونه باید عمل کند که حقوق ناشی از اختراع محفوظ بماند ؟

 

پس باید بدواً بدانیم که اختراع چیست ؟

 

به استناد ماده 1 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند و یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری صنعت و همانند آنها را حل می نماید و به استناد ماده 2 همین قانون ، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و کاربرد صنعتی باشد . ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلاً وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد . مراد از صنعت معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، خدمات و ماهیگیری نیز می شود .

 

تجار محترم توجه فرمایند که اقدام به ثبت احتراع از طریق تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی می باشد . این اظهارنامه باید به فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضا بوده و خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه های مربوطه را داشته باشد . علاوه بر آن مشخصات متقاضی اختراع ، مخترع و نماینده قانونی او باید لحاظ شود . اداره یک روش اجرایی برای یک اختراع نیز ضروری است . پس از قید تاریخ تقاضا در فرم اظهارنامه اداره مالکیت صنعتی مبادرت به بررسی اظهارنامه از نظر انطباق با قانون مذکور و آئین نامه آن می نماید . در صورت تشخیص انطباق اقدام لازم برای ثبت اختراع انجام و در صورت عدم انطباق آن را رد می کند و مراتب را به متقاضی اعلام می کند . به استناد ماده 14 قانون مذکور اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع مکلف است :

 

1 – در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر نماید

 

2 – گواهینامه ثبت اختراع را صادر نماید .

 

3 – رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر اصل ان را به متقاضی تسلیم نماید .

 

اعتبار گواهینامه اختراع پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه اختراع باطل می شود . هر اختراع می تواند به نام شخص حقیقی یا حقوقی باشد . بنا براین اشخاص محترم اعم از تاجر و غیر تاجر پس از ثبت اختراع باید اخبار مربوط به ثبت اختراعات و علائم تجاری را از طریق روزنامه رسمی پیگیری نموده تا بتوانند در صورتیکه از اختراع آنان به نحو کامل مشابه سازی شده و یا به نحو کامل از تکنولوژی آنان استفاده شده ، دفاع لازم را بنمایند .

 

  

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.