سه شنبه, 29 مرداد 1398

 

 

 
 
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات نعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

    

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟

 

مدیران عامل شرکتهای تجاری باید توجه داشته باشند که به استناد ماده 15 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری ، حقوق ناشی از گواهینامه اختراع بشرح ذیل است :

 

الف  ) بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک مخترع مشروط به موافقت مالک آن است و بهره برداری از اختراع ثبت شده بشرح زیر خواهد بود :

1 – در صورتیکه اختراع در خصوص فرآورده باشد

1.1 – ساخت ، صادرات و واردات و عرضه برای فروش و استفاده از فرآورده .

     ذخیره به قصد عرضه برای فروش یا استفاده از فرآورده .

2 – در صورتیکه موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد :

2.1 – استفاده از فرآیند

  انجام هر یک از موارد مندرج در جزء 1 بند الف این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند بدست می آیند .

 

ب  ) مالک می تواند با رعایت بند ج این ماده و ماده 17 قانون فوق علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداری های مندرج در بندالف را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود به دادگاه شکایت کند .

 

ج  ) حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نیست :

 

1 – بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع با توافق او در بازار ایران عرضه می شود

2 – استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها ، وسایط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که بطور موقت یا تصادفاً وارد جریمه هوایی مرزهای زمینی یا آبهای کشور می شود

3 – بهره برداریهایی که فقط با هدف آزمایش دربارهَ اختراع ثبت شده انجام میشود

4 – بهره برداری توسط هر شخص که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات  جدی و مؤثری جهت آماده شده برای استفاده از آن در ایران بعمل آورده است

 

د ) حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء 4 بند ج این این ماده قید شده است تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده قابل انتقال یا واگذاری است .

 

بنظر نگارندگان این مقاله مدیران شرکت های تجاری که مبادرت به ثبت اختراع می کنند حتماً باید به حقوق ناشی از گواهینامه اختراع اشراف کامل داشته باشند . اگر چه در بعضی از موارد ماده 15 کلماتی بکار برده که باب تفسیر مرسع در آن وجود دارد که به عنوان نمونه می توان به عبارات اقدامات جدی و مؤثر در بند 4 از قسمت ج ماده 15 اشاره کرد که شایسته بود قانونگذار منظور خود را از اقدامات جدی و مؤثر تعریف می کرد که اینگونه اقدامات هیچگونه تعریفی ندارند و اساساً به چه اقدامی ، اقدام مؤثر و جدی اطلاق می گردد مشخص نیست تا باعث اختلاف نظر نگردد .

 

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.