سه شنبه, 29 مرداد 1398

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات نعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

   

 

طرح صنعتی چیست ؟

 

برابر ماده 20 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری هر گونه ترکیب خطوط یا رنگها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط رنگها و یا بدون آ ن به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است . در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نیست . طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد . منظور از جدید زمانی است ه از طریق انتشار بطور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد . اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود که نقشه _ عکس و سایر مشخصات گرافیکی که تشکیل دهنده طرح صنعتی و نیز ذکر نوعی فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می شوند ، ضمیمه خواهد وبد . اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد اداره مالکیت صنعتی می تواند نمونه واقعی  یا ماکتی از آن را نیز به  همراه اظهارنامه درخواست نماید .

حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی به استناد ماده 28 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری بشرح زیر است :

الف ) بهره برداری از یک طرح صنعتی که در ایران ثبت شده توسط اشخاص مشروط به موافقت مالک است

ب ) بهره برداری از یک طرح صنعتی عبارت است از : ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی

ج ) مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند ب این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد در دادگاه اقامه دعوی نماید

د ) مدت اعتبار طرح صنعتی 5 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامع ثبت است این مدت را می توان برای دو دوره 5 ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید کرد و نیز جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد .

البته بنظر نگارندگان اعمال جریمه تأخیر برای مالکین طرح های صنعتی در شأن مالکین طرح های صنعتی نبوده و نیست . زیرا قطعاً در ورای ثبت هر طرح یا اختراع ی علائم تجاری فکر شخص یا اشخاصی وجود دارد که این طرح از نیروی فکر آنان معمولاً نشأت گرفته که یک طلب نیست که برای آن جریمه در نظر گرفته شود .

حال چنانچه شخص یا شاخاصی به هر علت اقدام به نقض حقوق مالکین علامت تجاری اختراع و یا طرح صنعتی کنند چه ضمانت اجرایی وجود دارد ؟

به استناد ماده 60 قانون ثبت علائم تجاری اختراعات و طح های صنعتی نقض حقوق عبارتست از معنای انجام هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غی از مالک تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد .

به استناد ماده 61 قانون مذکور هر شخصی که با علم و عمد مرتکب نقض حقوق شود مجرم شناخته و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزیا نقدی از ده میلیون ريال تا پنجاه میلیون ريال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا 6 ماه یا هر دوی آنها محکوم می شود .

 

 

 

 

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.