جمعه, 01 شهریور 1398

  

 


 
ادغام – تجزیه و تبدیل شرکتها در لایحه جدید قانون تجارت
     چیست ؟SWIFT
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری
تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

  Incoterms  اینکوترمز 

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات نعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

 بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 
 

    

  

ادغام – تجزیه و تبدیل شرکتها در لایحه جدید قانون تجارت

 

در قانون تجارت مصوبه 1311 عناوین ادغام – تجزیه و تبدیل شرکتها وجود نداشته و موضوع ادغام و یا تبدیل شرکتها با استعانت از نحوه چگونگی نوع هر شرکت که دارای شرایط مربوط به خود در قانون تجارت مذکور بود ، انجام می شد . به عبارت دیگر چنانچه مدیران شرکتی از نوع سهامی خاص قصد تبدیل به شرکت از نوع تضامنی را داشتند می بایستی با رجوع به قوانین تجارت در خصوص چگونگی تشکیل شرکت تضامنی مراجعه و سپس با ایجاد شرایط مذکور تبدیل وضعیت می دادند . از جمله ابتکارات بسیار خوب قانونگذار در لایحه جدید قانون تجارت ایجاد فصلی بنام مقررات تکمیلی با عناوین ادغام تجزیه و تبدیل شرکتها است که از مواد 590 الی 644 لایحه جدید قانون را شامل می شود .

حسب ماده 590 قانون جدید تجارت ادغام شرکتها به دو قسم ساده و مرکب انجام می شود

 به جذب یک  یا چند شرکت در شرکت دیگر ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یکدیگر ادغام مرکب اطلاق می شود . در ادغام ساده شرکت جذب شده و در ادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام شخصیت حقوقی خود را از دست می دهند .

برابر ماده 92 قانون جدید تجارت تجزیه شرکتها به دو قسم کلی و جزیی انجام می شود . به واگذاری بخشی از اموال و دیوین شرکت به یک یا چند شرکت جدید تجزیه جزئی و به واگذاری کلیه اموال و دیون شرکت به حداقل دو شرکت جدید تجزیه کلی اطلاق می شود . در تجزیه کلی شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود را از دست می دهد .

شرایط تبدیل شرکت به استناد ماده 618 قانون جدید تجارت اینگونه است :

1 – موضوع تبدیل به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد .

2 – اساسنامه شرکت با رعایت این قانون در مورد شرکت جدید اصلاح و به تصویب مجمع عمومی برسد .

3 – حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت بگذرد و صورت مالی آن به تصویب مجمع عمومی عادی برسد .

4 – سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت جدید مقرر شده یا شرکت سرمایه خود را بر اساس مقررات این قانون به میزان مذکور افزایش دهد .

5 – مجوز لازم برای تحقق موضوع شرکت جدید اخذ شود

6 – تعداد اعضاء آن  از حداقل مقرر برای شرکت جدید کمتر نباشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.