سه شنبه, 29 مرداد 1398

  

 


 
مقابسه تطبیقی تبدیل سهام در قانون تجارت مصوب 1311 با قانون جدید تجارت 
ادغام – تجزیه و تبدیل شرکتها در لایحه جدید قانون تجارت
    چیست ؟SWIFT
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری
تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

  Incoterms  اینکوترمز 

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات نعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

 بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 
 

    

 

 

مقایسه تطبیقی تبدیل سهام در قانون تجارت 1311با قانون جدید تجارت

 

 

قانونگذار در بخش سوم قانون تجارت قدیم و به موجب مواد 43 الی 50 نحوه تبدیل سهام با نام به بی نام و بی نام به با نام را عنوان داشته است . فلذا در قانون تجارت مصوب 1311 امکان تبدیل هر کدام از سهام ( با نام و بی نام ) به نوع دیگر وجود داشته است .

 

اما در قانون جدید تجارت و به موجب ماده 419 تبدیل سهام با نام به بی نام مجاز نیست .

 

به نظر نگارندگان شایسته بود قانونگذار در قسمت اخیر ماده 419 نظر صریح خود را در خصوص ممنوعیت تبدیل سهام با نام به بی نام بیان می کرد. مضافاً آن که مجاز نبودن تبدیل سهام با نام به بی نام نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه شرکت را با مشکلات دیگری مواجه می سازد . زیرا قطعاً حالت یا وضعیتی پیش می آید که شرکت بخواهد سهام با نام خود را به بی نام تبدیل کند . فی الواقع مجاز نبودن تبدیل سهام با نام به بی نام باعث تنگ شدن دایره قانون تجارت در این خصوص می گردد . فلذا شایسته است که مقنن  در خصوص تبدیل سهام مجدداً موضوع را با دقت بیشتری بررسی نماید .

 

برابر ماده 401 قانون تجارت جدید مبلغ اسمی هر سهم نباید از یک میلیون ریال بیشتر باشد . در قانون مصوب 1311 مبلغ اسمی هر سهم نبایستی از ده هزارريال بیشتر باشد که از جمله تفاوت فیمابین قانون لاحق با سابق است . اوراق سهام نیز باید متحدالشکل – چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و به امضای دو نفر حداقل که به موجب اساسنامه تعیین می شود برسد . در اساسنامه نمی توان واگذاری سهام را ممنوع دانست .

 

اما چنانچه واگذاری سهم در بورس یا بازار خارج از بورس انجام شود حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای امضاء در شرکت ضروری نیست و در این مورد دفاتر بازار بورس یا بازار خارج از بورس در حکم دفتر ثبت سهام است لیکن مراتب واگذاری باید ظرف 10 روز از جانب مرجع ذیربط در بازار مربوط به شرکت اطلاع داده شود .

( نقل از تبصره ماده 416 قانون جدید تجارت )

 

 نکته قابل توجه و تأمل در این خصوص این است که منظور قانونگذار از بازار خارج از بورس به چه محلی اطلاق می گردد و دفتر خارج از بازار بورس باید دارای چه خصوصیاتی باشد تا مورد قبول قانونگذار واقع شود .

 

زیرا تعریفی از بازار خارج از بورس وجود ندارد که بنظر نگارندگان این مقاله موجب ابهام خواهد شد

 

   

 

 

 

 

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.