جمعه, 01 شهریور 1398

 

آرشیو وزارت بهداشت 92
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
مشکلات مرتبط با عرضه شیر خام
196.pdf
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
عرضه شیر خام و سایر محصولات لبنی
110.pdf
انجمن صنایع همگن غذایی و داروئی مازندران
عرضه فرآورده های خام لبنی
574.pdf
جلوگیری از عرضه شیرخام و مواد عذایی غیر بهداشتی توسط دستفروشان
554.pdf
دستور العمل ویژگی های میکروبی و شیمیایی شیر خام
571.pdf
تفویض اختیار ترخیص مواد اولیه به مسئولین فنی
501.pdf
برچسب گذاری فرآورده های لبنی دارای  روغن گیاهی
438.pdf
بیمه محصولات لبنی
193.pdf
سازمان غذا و دارو
مشکلات ناشی از شکایات مصرف کنندگان
346.pdf
 

آرشیو   91

آرشیو   90