سه شنبه, 29 مرداد 1398
 
  

آرشیو کانون 92

جویای کار

تقاضای اشتغال به کار آقای سید محمد بحرینی

تقاضای اشتغال به کارخانم ویدا صادق زاده اجرلو

تقاضای اشتغال به کارخانم فاطمه ابراهیمی جور

تقاضای اشتغال به کارخانم فاطمه عباسی
165.pdf 164.pdf 122.pdf

 
تقاضای اشتغال به کار خانم شیوا حیدری
047.pdf 
تقاضای اشتغال به کار خانم سپیده صاحبی
006.pdf
تقاضای اشتغال به کار خانم سهیلا قره داغی
564.pdf
تقاضای اشتغال به کار خانم آیلار ناظمی
537.pdf
تقاضای اشتغال به کار خانم آنگینه سیمونیان
resume.docx

تقاضای اشتغال به کار آقای محمد فولادی
254.pdf

تقاضای اشتغال به کار آقای مرتضی نجفی
191.pdf

تقاضای اشتغال به کار آقای کمال طبیبی
183.pdf

تقاضای اشتغال به کار خانم زهرا قاسمی

تقاضای اشتغال به کار آقای پیمان عرب عامری
166.pdf

تقاضای اشتغال به کارخانم عفت حبیبی - کارشناس  ارشد میکروبیولوژی
119.pdf
تقاضای اشتغال به کار آقای جواد ملکی
کارشناس  ارشد  میکروبیولوژی
jm.pdf

تقاضای اشتغال به کار خانم مهسا نیکخواه
کارشناس رشته علوم و صنایع غذایی
033.pdf

 
کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران
اساسنامه جدید کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران
223.pdf
کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران
رفع موانع تولید و سرمایه گذاری
202.pdf
کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران
بخشودگی جریمه های حق بیمه و مالیات معوق
 www.ifif.ir
183.pdf
کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران
روزجهانی غذا - هفته چهارم مهرماه 92
169.pdf
کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران
ضرایب مالیاتی عملکرد سال 91
www.ifif.ir
168.pdf
کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد اظهارنامه های الکترونیکی بدون امضا
159.pdf
کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران
مصوبات شورایعالی اشتغال
152.pdf
کانون فرآورده های لبنی تخمیری کشور
نشر مقالات علمی بین المللی در مجلات
132.pdf
برگزاری جلسه کدکس بین المللی افزودنی های خوراکی در کشور چین
از 25 اسفند 91 الی 3 فروردین 92
552.pdf