سه شنبه, 29 مرداد 1398

آرشیو استاندارد 92 


 

 
 
 
 
   
 
     
           
          
       
شرکت کاله
هیئت کارشناسی استاندارد عراق
 217.pdf
سازمان ملی استاندارد ایران
فراخوان نیاز سنجی اولویت موضوعی جهت تدوین استانداردهای ملی

144.pdf
 وزارت صنعت ، معدن و تجارت
سازمان ملی استاندارد ایران
و کوتکنا  BVشرکتهای بازرسی
جهت صدور گواهی انطباق برای کالاهای صادراتی به عراق
062.pdf 
سازمان ملی استاندارد ایران
صورتجلسه بررسی صادرات کالا به عراق
026.pdf 
سازمان ملی استاندارد ایران
اولین همایش ملی  تحقیق و توسعه صنایع تخمیری با رویکرد استاندارد سازی
اردیبهشت ماه 1392
www.FC2013.ir
471.pdf