پنج شنبه, 27 مهر 1396

 


آقای رضا باکری
فرزند فیض اله متولد 1326 از میاندوآب
مهندس مکانیک از پلی تکنیک
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران از
1389/11/1