یکشنبه, 28 مرداد 1397آقای محمد شبنم
فرزند زین العابدین متولد 1313 از ارومیه
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران از 1375/10/23 الی 1389/10/30