سه شنبه, 29 مرداد 1398
 

 

مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ 8 / 3 / 91

 

1 – تأسیس انجمن های صنفی صنایع لبنی استانی و تشکل آنها در انجمن ملی

      فعلی در قالب کانون انجمن های صنایع لبنی ایران

2 – تأسیس خوشه های صنایع لبنی استانی

3 – الحاق IDF  ایران به انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران

4 – تصویب استراتژی انجمن و تفویض اختیار به هیئت مدیره در انجام اقدامات اجرایی

5 – تأسیس شرکت مشترک به نام " شرکت خانه شیر ایران " با اتحادیه مرکزی

      تعاونی های کشاورزی دامداران ایران

6 – تصویب صورت های مالی منتهی به 29 / 12/ 90  انجمن