سه شنبه, 29 مرداد 1398
 


 

  Email Web Site Fax Tel Member
 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.afaringaam.com

 

05282210510

Afarinjaam

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.afrashir.com

56229847

56229859

Afrashir Bakhtar- Simon

 
 086133133708

086133133710

Arak Dairy - sala 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
www.arjandairy.com

07117742089

07118221917 
07118229038

Arjan

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.yektapeyman.ir

44503638

44504662

( 10 lines )

Asre - yekta - peyman


 
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

66485365

04712383013

66408599

04712372213

Azarbaiejan Khavari

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.manizan.com

08325230574

08325240660
22029599

Bahar Dallahoo - Manizan

  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  

25138452551

 

05138425494

Bahar Rose Chenaran

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.vanakdairy.com 03115583404

0311564220-1

  03116613150

Bayamehr-vanakdairy

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.behdashtkar.com 22589117

08642257050

  2344191-4

Behdashtkar

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.behtak.ir 652388404-4

65238840-4

Behtak Dairy

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

88678132

88677973

Bel

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.bistoondairy.com 88801888
08345882200

88896319
08345882795

Bistoon Dairy

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید   05138452551

05138425494

Cheshmeh Nooshan Khorasan

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.choopan.com 22595606

22577247

Choopan  Dairy

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
www.danone.com 88735897

88735898

Danone 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.damdaran.co 88786303

44841890

Damdaran-Teen

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.dominodairy.com 55268080

55243111-2

Dominodairy

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.harazdairy.com 01144203345

01144203690-3

Doosheh Amol - Haraz

  www.alborzdairy.com

44905338

44905712

Fath Razi - Ahborz

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.sabahdairy.ir

88729428

88711186

Fajr  Gonbad - Sabah

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.mayameydairy.ir

02733323516

02733323514

Fajr shahrood - Mayamey

  www.gadook.ir

44049356

44043888

Gadook

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.geladairy.com

01212203256

01212203373

Gela

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.golshad.ir

05135413690

05135413689

Golshad

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.irankhorram.com

44503785

44531117
44503821

Iran Khorram

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.kalber-dairy.com 88749775

88732226

Kalber  Dairy

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
www.kalehdairy.com 66450372 66451165-7

Kaleh Dairy

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  02644384035

0264383240

Kazeinat   Iran

  www.saradairy.com 01313382172 01313382408 Khatoon Gilan - Sara

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.bafrin.ir

08725835025

08725835021-4

Laban doosh Gharb-Bafrin

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.mimas.ir

66800204

 66804237-9

Mimas - Madi

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.nutricia-mmp.com

05115411098

  88205368

05115413653

88206318

 

Mashhad Milk powder

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.mihan-dairy.com

56464245

51064288

Mihan  Dairy

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.moghanind.com

04532753626

04532753340

Moghanind

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.sargoldairy.com

01334490139

01334491001

Motahar Gilan

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.youshandairy.com
www.nahavandlaban.com
08523231880 08523231880 Nahavandlaban-Youshan

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.Nestle.com 88623798-9 88623780-94

Nestle

     

04412357058

04433722250
04412357057

Nooshin Shir - Ainaz

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.novbardairy.com 05142245000

05142228795

Novbardairy

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.pakdairy.com 66809535

66808051

Pak Dairy

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
www.pakban.ir 88257319

88259298

Pakban Dairy

  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
www.pakpaydairy.com 03833332482

03132685808

01133282011

Pakpay  Dairy

pajandairy@gmail  

56321226-8

56321226-8

pajan dairy

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  

56227927

56227928-30

Parsa Mehre arian

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.irandairy.ir

88661123

8875011

Pegah  Dairy

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.pelareh.com

08522725123

08522725120

Pelareh

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  

05152463384

05152463385-8

Radvartoos

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.ramak-dairy.com

66828559

66819280

Ramak Shiraz

  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.motaharcheese.com

65435655

65432086

Safa dasht- Motahar

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  

66802890

66827530

Sahar Dairy - Roozaneh

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.salembutter.com

66180506

66184043

Salem 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.salempoodran.com 03116633872

  03116636139

 

Salempoodran

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

www.sapralaban.com

 

55630317

55896005

Sapra laban Giti

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.ariandairy.com

08642412252

08642412254

Saveh Dairy  - Arian

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.shakelli.com

22024720
44196674

22024801
22024720

Shakelli

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.salembutter.com

66808789

66818788

Tehran Dairy

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  

66805655

66805655

Tolikoolak  Dairy

   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  www.zarringhazal.com  07134442053

 07137742043

Zarringhazal - Daity

  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید   02645332441

02645333021

ZarrinTorang sepehr-Tarhan