انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران

تغذیه سالم در مدارس از مطالبات ما است

رضوان حکیم زاده؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:

علـم تغذیـه می گویـد سـال  هایی را کـه کـودکان در مدرسـه ی ابتدایـی پشـت سـر می گذارند دوره مهـم و تاثیرگذاری اسـت چون رشـد کـودک در ایـن سـن ادامـه دارد و در سـامت آن هـا نقـش بسـیار مهمـی ایفـا می کنـد. در ایـن بیـن بر وعـده صبحانـه کـودکان تاکید ویژه ای شـده اسـت و متخصصـان علـم تغذیـه معتقدنـد ایـن وعـده غذایـی نقش بسـیار موثـری در سـامت جسـمی و فکـری دانش آمـوزان دارد. سال هاسـت کـه نظام آموزشـی اکثـر کشـورهای دنیـا ایـن وعده غذایـی مهـم را در دوره ابتدایی جـای داده انـد و تا به امـروز آن را ادامـه داده انـد. در ایران بعـد از انقاب  نظـام تعلیـم و تربیـت بـا توزیـع شـیر در مـدارس ابتدایـی کل کشـور بـه ویـژه مناطـق کمتـر برخوردار سـعی داشـت تا از 80نیـز از اواسـط دهـه سـوءتغذیه دانش آمـوزان جلوگیـری و بـه رشـد جسـمی و فکـری آن هـا کمـک کنـد. دولـت و وزارت آمـوزش و پـرورش قصد دارنـد توزیع شـیر در  سـال کـه  بـه دلیـل مشـکات مالی متوقف شـده بـود، از سـرگیرند. رضوان حکیـم زاده، اسـتاد علوم تربیتـی دانشـگاه و معاون 2مـدارس را پـس از آمـوزش ابتدایـی وزیـر آمـوزش و پرورش از سـرگیری توزیع شـیر را بسـیار مثبت ارزیابی مـی کند و مـی گوید که ضمن آنکـه نگاه معاونـت ابتدایی بـه ایـن مسـاله کامـا تخصصـی و بر اسـاس علـوم تربیتی اسـت، توزیع شـیر و یـا تغذیه رایـگان در مـدارس مناطـق کم تر برخـوردار در راسـتای عدالـت آموزشـی نیـز محسـوب می شـود. عدالت آموزشـی که هم درسـند تحـول بنیادین بـه آن تاکید شـده و هـم در برنامه های وزیـر جدید آموزش و پـرورش نقش پررنگی دارد.

دریافت فایل

توزیع شیر برای جلوگیری از بیماری های ناشی از کمبود کلسیم توصیه می شود

رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی سلامت و تغذیه وزارت آموزش و پرورش:

توزیع شیر برای جلوگیری از بیماری های ناشی از  کمبود کلسیم توصیه می شود

شـیر جـزو اساسـی ترین مـواد مغـذی اسـت و نزدیک تریـن حالـت را بـه یـک غـذای کامـل دارد به طـوری که بـا حـذف آن نمی تـوان نیاز بـدن به کلسـیم را تامیـن کـرد و بـه همیـن خاطر برنامه توزیع شـیر در مـدارس یکـی از کارهایی اسـت که بـرای پیشـگیری از کمبود های تغذیـه ای کودکان و نوجوانـان می توانـد موثـر باشـد. ایـن از گفته هـای اعظم گـودرزی، رئیس گـروه برنامه ریزی آموزشـی سـامت و تغذیـه وزارت آمـوزش و پرورش اسـت. گروهـی کـه از زیرمجموعه هـای معاونـت تربیت بدنی و سـامت این وزارت خانه اسـت و چنـد طرح مرتبط با سـامت را در میـان دانش آموزان اجـرا می کنـد. بـه ایـن ترتیـب هـر چند ایـن معاونت و گـروه تغذیه آن مسـئولیت مسـتقیم توزیع شـیر در مـدارس را بر عهـده ندارند اما بـا توجه به ارتباط تغذیه سـالم و سامت از آغاز دوباره شیر رایگان در مدارس استقبال می کنند.

دریافت فایل

بررسی روند مصرف لبنیات در خانوارهای شهری و روستایی کشور طی سالهای 1397-1385

روشنک روستایی، دکتر حسن عینی زیناب، دکتر ایوب فرامرزی، دکتر دلارام قدسی، دکتر نسرین امیدوار، سید امید حسینی

 

شیر و فرآورده های لبنی تخمیر شده سابقه مصرف دیرینه دارند و در حدود 8000 سال بخش مهمی از رژیم غذایی بشر را تشکیل داده اند. لبنیات، منبع غنی از پروتئین و املاح، از جمله کلسیم، منیزیم، پتاسیم، روی و فسفر هستند و  به ازای هر کیلوکالری انرژی، مقادیر بیشتری از این مغذی ها را نسبت به هر ماده غذایی طبیعی موجود در رژیم غذایی بزرگسالان فراهم می کنند. بنابراین، شیر و فراورده های لبنی، به ویژه در كشورهای با درآمد متوسط و پایین که افراد دسترسی محدودی به مواد غذایی با منبع حیوانی دارند، نقش مهمی در تامین نیازهای تغذیه ای جامعه می توانند داشته باشند. اگرچه نتیجه گیری محکم در مورد تأثیر هر یک از فراورده های لبنی برسلامت دشوار است، اما به هرحال این گروه غذایی، برمبنای رهنمودهای غذایی موجود، جزء مهمی از یک رژیم غذایی سالم و متعادل محسوب می شود. به علاوه، این گروه غذایی پتانسیل آن را دارد که بار بیماریهای مزمن شایع در جمعیت را کاهش داده و هزینه های درمانی برای جامعه را  به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد.

داده های موجود حاکی از این واقعیت است که نمی‌توان توصیه‌ی مشابه و یکسانی برای مصرف شیر و فرآورده‌های شیری در سطح جهانی پیشنهاد کرد، از همین رو، کشورهای مختلف با در نظر گرفتن عواملی از جمله دسترسی فیزیکی، هزینه و قیمت، وضعیت تغذیه ای، الگوهای مصرف و عادات غذایی مبادرت به تدوین «رهنمودهای غذایی» و بازنگری دوره‌ای آنها می‌کنند. در اولین و دومین "رهنمودهای غذایی ایران" ميزان توصيه شده مصرف روزانه لبنيات 3-2 واحد است. هر واحد مصرف لبنیات معادل 250 سی سی شیر یا ماست و 45 تا 60 گرم پنیر است.  براساس این توصیه ها، هر فرد به طور روزانه نیاز به 500 تا 750 میلی لیتر شیر (یا معادل آن از دیگر فرآورده‌های شیری) خواهد داشت که به طور متوسط در حدود 228 کیلوگرم در سال است. در حالیکه بر اساس گزارش فائو، سرانه فراهمی لبنیات در ایران در سال 2017، 76 کیلوگرم بوده است همچنین مطالعات نشان می دهند مقادیر مصرف حتی پایین تر از این مقدار است. به عنوان مثال، سرانه مصرف شیر که پرمصرف ترین فراورده در گروه لبنیات به شمار می رود، در سال 93، در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 95/28 و 44/38 کیلوگرم بوده است که فاصله بسیار زیادی با مقادیر توصیه شده دارد.

دریافت فایل

واکاوی استانداردهای کیفی در صنعت غذا

 

همواره در صنعت غذا و موادغذایی کیفیت و استاندارد از اهمیت بسیاری بالایی برخوردار است. در همین راستا لازم است همزمان با تشویق مردم به مصرف کالاهای ایرانی، تولید کالای باکیفیت نیز مدنظر قرار داده شود. درحال‌حاضر، کشورهای توسعه یافته دنیا در بحث کیفیت بسیار پیشرفته هستند، چراکه مدیریت کیفیت، مبنا و پایه توسعه اصلی به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر، استاندارد و استانداردسازی در کشور ما مقوله‌ای است که عمر چندانی از آن نمی‌گذرد و به تازگی لزوم استفاده از آن بر اقشار مختلف جامعه روشن شده است. واژه استاندارد، هشت قرن پیش از زبان فرانسه با عنوان اتاندارد (Etandard)  وارد زبان انگلیسی شد و از نظر ریشه لغت، به فعل اکستند (Extend) لاتینی به معنی گسترده کردن و برافراشتن باز می‌گردد. به‌طور کلی استاندارد، حد قابل قبول برای یک کالا یا یک محصول است که نباید از آن پایین‌تر باشد. در متون علم اقتصاد، به‌طور کلی استاندارد به چهار گروه تقسیم می‌شود. استاندارد کارخانه‌ای که یکی از سختگیرانه‌ترین انواع استاندارد است. استاندارد کارخانه‌ای حاصل و شامل اتفاق نظرات بخش‌های مختلف یک کارخانه تولیدی در زمینه طراحی، تولید، کنترل و سایر عملکردها است. تدوین و اجرای استاندارد کارخانه‌ای توسط موسسات و کارخانه‌های صنعتی به‌عنوان یک موضوع مهم و اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

دریافت فایل

سرانه مصرف شیر در ایران در مناطق شهری و روستایی طی سالهای 83 تا 93

شیر یک نوشیدنی بسیار مغذی است که سرشار از کلسیم، پروتئین، ویتامین های گروه B و ... بوده و برای سلامت بدن لازم و ضروری است. مطالعات بسیاری نشان می دهد که مصرف روزانه شیر در دوران کودکی و نوجوانی پایه گذار استخوان هایی محکم بوده و از عواملی اصلی پیشگیری کننده پوکی استخوان در زندگی سالمندی است.

استفاده از شیر خصوصا شیرهای غنی شده با ویتامین D، برای افرادی که در شهرهای شالوده زندگی می کنند یا عوامل دیگری مانع رسیدن نور خورشید به آن ها می شود، بسیار تاکید شده است. بر این اساس در این مقاله با استفاده از داده¬های طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مربوط به سال های 1383 تا 1393، سرانه مصرف انواع شیر به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

دریافت فایل

وضعیت صنایع لبنی کشور

شیر تنها ماده­ای است که می ­تواند به تنهایی در یکی از حساس ترین مقاطع زندگی انسان، یعنی از زمان تولد تا چندماهگی، نه تنها کلیه نیازهای رشد نوزاد را تامین کند، بلکه ترکیبات بیولوژیک آن مصونیت لازم را در برابر بیماری­های عفونی از مادر به فرزند منتقل می ­سازد. برخلاف بسیاری از غذاها نیاز به مصرف شیر به دوره خاصی از زندگی محدود نبوده و در تمام سنین، به ویژه در دوره رشد و کهنسالی مصرف بیشتر آن ضروری­ تر است. در حال حاضر ارزان­ترین و باکیفیت­ ترین پروتئین حیوانی موجود در سبد مصرفی خانوار که می­تواند با درآمدهای جامعه هماهنگی داشته و نیز اشتغال زیادی را از تولید تا فرآوری بدنبال داشته باشد و سلامت و بهداشت جامعه را تضمین کند و نسبت به سایر اقلام ارزبری کمتری داشته باشد، پروتئین استحصالی از هر کیلوگرم شیر بسیار ارزانتر از سایر محصولات پروتئینی دامی می­باشد.

دریافت فایل

وجود عادات مصرفی و تحلیل تجربی تقاضا

تجزیه و تحلیل الگوی مصرف خانوار و واکنش مصرف­ک نندگان نسبت به عامل­های متفاوت قیمتی و غیرقیمتی برای سیاست­گذران و فعالان بازار محصولات غذایی دارای اهمیت ویژه است. در این راستا انتخاب بهترین فرم تابعی و برآورد تقاضا به وسیله آن می­تواند به عنوان ابزاری قابل اطمینان در تحلیل رفتار مصرف­کنندگان بکار گرفته شود. در این پژوهش با لحاظ کردن تاثیر عادات مصرفی، سه الگوی متداول در برآورد تقاضای پویا شامل مدل آسارسون؛ ری و رتردام تعمیم یافته استفاده شده است و تقاضای اقلام پرمصرف لبنیات شامل شیر، ماست، پنیر و کره پاستوریزه برای خانوارهای شهری در ایران برآورد شده است.

دریافت فایل

تجارت جهانی محصولات لبنی ؛ گزارش سالانه 2018

با وارد شدن محصولات لبنی از سال 2008 وارد زنجیره تجارت جهانی گردید. در دهه اخیر فعالیت­های انجام شده در این صنعت رشد قابل ملاحظه­ ای داشته است. تجارت جهانی انواع محصولات لبنی در طی یک دهه اخیر بیش از 35 برابر شده است و از رقم 200 هزار تن در سال نخست به رقمی بالغ بر 7 میلیون تن در سال 2018 رسیده است. مهم­ترین دستاوردهای وارد شدن محصولات لبنی به زنجیره تجارت جهانی را می­توان در قالب گزاره­ های ذیل دسته بندی کرد:

  • تسهیل جریان تجارت
  • شفاف سازی فرآیند قیمت­ گذاری
  • خارج شدن بازار از انحصار و شکل گرفتن رقابت در فرآیند عرضه و تقاضا
  • شکل گرفتن قیمت­ های منصفانه برای دامداران و کشاورزان ارائه­ کننده محصولات خام فرآوری­ نشده
  • کمک به شکل گرفتن بستر معاملاتی قابل اطمینان در جهان
  • افزایش آگاهی فعالین حوزه لبنیات از فناوری­ های نوین شکل گرفته در این حوزه
  • تلاش در راستای رفع موانع تجاری صنعت لبنیات در جهان

اهم اقدامات انجام شده توسط سازمان تجارت جهانی لبنیات در راستای تحقق اهداف بدل شدن به جامع‏ ترین و معتبرترین مرجع قیمت‏ گذاری، عرضه و تقاضا در بازار، بهبود دسترسی و فرصت‏های در اختیار فروشندگان و خریداران در بازار و بدل شدن به بهترین منبع دریافت قیمت در جهان بوده است و گام­های اساسی در راستای تحقق این اهداف برداشته شده است.

دریافت فایل
logo-footer.png
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

 تهران - بزرگراه جلال - آل - احمد - نبش خیابان آرش مهر-ساختمان گلزار - واحد 500
+98 21 88266984
+98 21 86112619

SUPPORT@ir-dis.org 

anjomanlabani@gmail.com

© Copyright 2020 Designed by Pouyeshgaran. All Rights Reserved.

Search